คาถากวางเหลียวหลัง

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต