คาถาพุทธวิทยาคม (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย)

ครูบา ธรรม ชัย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ