คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อาราธนาเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

โอม นะโม มหาตากสิโน มหาพุทโธ ราชชะสีโห นะโม พุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง พุทธะอะระหัง พุทธังปะสิทธิเต (เม) ธัมมังประสิทธิเต (เม) สังฆังประสิทธิเต (เต) มหาเทวัง ประสิทธิเต (เม) ฮิเร ฮิเร คุรู คุรู หุลุ หุลู สวาหายะฯ