คาถาปลุกพระ

คาถา สะกด จิต

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ จิเจรุนิ นะชาลีติ เอหิ เอหิ