คาถาป้องกันผี

ปฏิสังขาโย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ