คาถาข่มศัตรู

คาถา ข่ม ศัตรู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง