คาถาหลวงปู่มั่น

คาถา หลวง ปู่ มั่น

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง