คาถาหลวงพ่อแช่ม (วัดฉลอง)

คาถา เมตตา หลวง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ