คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คํา ลา เครื่อง สังเวย พระภูมิ เจ้า ที่

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

คาถาพญาเต่าเรือน (เต่ากัสโป)