คาถาหัวใจปาฏิโมกข์

คาถา ถวาย ของ กุมาร

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

จัตตุ ขัตตุ ปัญจัก ขัตตุ ฉักขัตตุ ปะระมังตุณหิ ภูเตนะ อุทธิสสะ ทาตัพพัง จัตตุกขัตตุ ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมังตุณหิ ภูโต ฯ