บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ

สวด อิ ติ ปิ โส เท่า อายุ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ