คาถาอาราธนากรรมฐาน

คาถา พระเจ้า 5 พระองค์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

หันทะมะยัง กัมมัฏฐานานัง อาราธนานัง กะโรมะเส