คาถาความรัก

คาถา พระ อรหันต์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต