คาถาบูชาพระสีวลี

คาถา บูชา พระ สมเด็จ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา.