คาถาป้องกันผี

ปฏิสังขาโย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ