ทิศโบราณ 32 ทิศ

บทสวดขอขมา

1. ทิศอุดร 2. ทิศอุดรท้องที่บุริมทิศ 3. ก้ำสาโทตรีสาน 4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือท้องถิ่นทิศเหนือ 5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือท้องที่ทิศตะวันออก 7. ทิศบุชายีสาน 8. ก้ำทิศตะวันออกท้องถิ่นทิศเหนือ 9. ทิศบูรพา 10. ทิศบูรพาภาคทักษิณ 11. ทิศบูริมาคเนย์ 12. ทิศอาคเนย์ภาคบูรพา 13. ทิศอาคเนย์ 14. ทิศอาคเนย์ภาคทักษิณ 15. ทิศทักษิณาคเนย์ 16. ทิศทักษิณภาคบูรพา 17. ทิศทักษิณ 18. ทิศทักษิณภาคประจิม 19. ทิศทักษิณเนรดี 20. ทิศหรดีภาคทักษิณ 21. ทิศหรดี 22. ทิศหรดีภาคประจิม 23. ทิศปัจฉิมเนรดี 24. ทิศประจิมภาคทักษิณ 25. ทิศประจิม 26. ทิศประจิมภาคอุดร 27. ทิศปัจฉิมพายัพ 28. […]