คาถาหัวใจปาฏิโมกข์

คาถา ถวาย ของ กุมาร

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม จัตตุ ขัตตุ ปัญจัก ขัตตุ ฉักขัตตุ ปะระมังตุณหิ ภูเตนะ อุทธิสสะ ทาตัพพัง จัตตุกขัตตุ ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมังตุณหิ ภูโต ฯ